top of page

היבחנות בבחינת הבגרות

ללוח הבגרויות בפורטל התלמידים של משרד החינוך

נהלי בחינת בגרות

 
זכות להיבחן

תלמיד יהיה זכאי להיבחן בבחינת בגרות ממשלתית במסגרת מוסד החינוך שבו הוא לומד במקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבה בחר, אלא אם כן לא נתקיימו לגביו תנאים אלה:

 1. מקצוע הבחינה נלמד במוסד החינוך שבו הוא לומד לפי תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך למקצוע הבחינה ולרמת הבחינה

 2. התלמיד בחר ולמד את מקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבהם בחר להיבחן, ותכנית הלימודים במקצוע הבחינה של הכיתה שבה למד, תואמת את דרישות תכנית הלימודים שקבע משרד החינוך, לצורך בחינת הבגרות במקצוע שבו בחר להיבחן.

 

סייג לזכות

 1. עמד התלמיד בשני התנאים שבסעיף 1, יהיה זכאי להיבחן בבחינת בגרות במקצוע הבחינה וברמת הבחינה שבהם בחר להיבחן, זולת אם הצוות המקצועי במוסד החינוך, הכולל את מנהל המוסד, היועץ החינוכי, מחנך הכיתה, המורה המקצועי המלמד את התלמיד את מקצוע הבחינה ורכז השכבה אם קיים כזה, לא אישר לו להיבחן בבחינת הבגרות מנימוקים מיוחדים שיפורטו בכתב.

 2. התלמיד יהיה רשאי לערור על החלטת הצוות המקצועי שלא לאפשר לו להיבחן במקצוע הבחינה שבו בחר, לפני המפקח הכולל של משרד החינוך; החלטת המפקח הכולל סופית.

 

סמכות המנהל/ת במקרים חריגים

על אף האמור, רשאי מנהל מוסד חינוך, במקרים חריגים ובהסכמת רוב חברי הצוות המקצועי, להתיר את השתתפות התלמיד בבחינות הבגרות גם אם לא נתקיימו התנאים לכך, כולם או מקצתם.​

רכזת בגרויות

שני אגסי ביטון, מייל: shania@hfs.school

זכויות של תלמידים עולים ותושבים חוזרים

מושגי יסוד

 • יחידת לימוד - כמות מסוימת של חומר לימודי עליו חייב התלמיד להבחן.

 • זכאות לתעודת בגרות - מינימום 21 יחידות לימוד מתוכן 16 יח"ל חובה והשאר הן הרחבת מקצועות ומקצועות בחירה.

 • מקצועות חובה - מקצועות שכל התלמידים חייבים להבחן בהם כדי להיות זכאים לתעודת בגרות.

 • מקצועות בחירה - מקצועות שהתלמיד בוחר בהם מתוך רשימת מקצועות המוצעת בבית החינוך.

 • נוכחות והישגים - על כל תלמיד חלה חובת נוכחות בשיעורים. תלמיד שנעדר מעל 30% לא זכאי לעלות כתה.

 • ציון שנתי - ציון המורכב מהישגי התלמידים במהלך השנה על פי החלוקה הבאה: עד 70% ציון שנתי, עד 30% ציון בחינה מסכמת.

 • ציון הגשה / ציון בית-ספרי - ציון בו ניגש התלמיד לבחינת הבגרות. הציון מבוסס על הלמידה הכוללת: נוכחות, עבודות, שיעורי בית וכמובן ציוני הבחינות. מתוך חוזר מנכ"ל: "תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבחינת בגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו".

 • ציון בגרות - ציון המשוקלל מ-50% ציון הגשה ומ- 50% ציון בחינת הבגרות.

 • מקצועות פנימיים - כל מקצוע שהתלמיד מסיים את לימודיו בכיתה בו ולא ניגש לבגרות או שניגש לבגרות פנימית (כגון ערבית, צרפתית, כימיה, פרויקט אופקים חדשים ופרויקט מחויבות אישית, חינוך תעבורתי, חנ"ג).

 • תעודת סיום י"ב כתות - תלמיד שסיים י"ב כיתות ועמד בקריטריונים הבאים:

  • נוכחות סדירה בבית הספר ופחות מ-30% היעדרויות בשנת לימודיו האחרונה

  • עד 3 ציונים שליליים בציוני ביה"ס

 • התאמות בבגרויות - תלמידים מאובחנים שיש להם באבחון המלצות לדרכי היבחנות מיוחדות יהיו זכאים להתאמות. חלק מההתאמות כרוכות באישור משרד החינוך.

 • בגרויות חורף ומועדים נוספים לבחינות בגרות - בחלק ממקצועות הבגרות מתקיימות בחינות במועדי חורף ובמועדי קיץ נוספים. תלמיד המעוניין לגשת לבחינת בגרות במועד חורף או במועד קיץ מאוחר ירשם אצל מזכירת הבגרויות בהתאם להנחיות משרד החינוך - מטה הבחינות.

 • מחצית שלישית - בית החינוך הינו מרכז אזורי ללימודים לקראת בגרות במקצועות החובה המתקיימים בחודשי הקיץ.

 • תלמיד שצבר שלושה ציונים שליליים ויותר, עלול להידרש ללמוד פעם נוספת את אותה הכתה.

תוצאות וערעורים

עם קבלת תוצאות מבחני הבגרות בבית הספר, בדר"כ במהלך חודש ספטמבר, יפרסם ביה"ס את הציונים במשו"ב. התלמיד ימצא את הקיצורים הבאים (כולם או חלקם) בדו"ח:

 • צ.ב - ציון בחינה

 • צ.ש – ציון  שנתי (מגן)

 • צ.ס - ציון  סופי

 • חשד / 777 - חשד להעתקה במבחן

 • חסם / 333 - קבלת ציון הנמוך מ-10 נקודות (מתוך 100 של המבחן)

 • 666 -  חסם וגם חשד להעתקה

 • 1 - נירשם ולא ניבחן

 • 888 - מעוכב ציון

 • 999 - פסילת בחינה

ניתן לפתוח בתהליך ערעור אך ורק אם יש פער של 10 נקודות לפחות בין הציון שקיבל התלמיד בבחינת הבגרות, לבין הציון שהוערך בבית הספר. במידה ואתם מעוניינים לערער על ציון שקיבלתם, יש להודיע על כך למנהלת ביה"ס מיד עם פרסום הציונים. הקפידו על לוח הזמנים.


הערעור מתבצע ב – 3 שלבים:

 1. שלב א' – הזמנת צילום המחברת ממשרד החינוך.

 2. שלב ב' – בדיקת המחברת ע"י המורה אשר לימד/ה את התלמיד או לחילופין רכז/ת המקצוע, על מנת לקבוע שאכן יש מקום לערעור (כאמור, פער של 10 נקודות לפחות).

 3. שלב ג' – העברת מחברת הבחינה למשרד החינוך + הערכה של המורה המקצועי + בקשה מטעם ביה"ס לבדיקה מחודשת + מכתב מהתלמיד הנבחן עם פרוט נימוקיו.

מבנה תעודת הבגרות

צד ימין:

 • פרטי התלמיד/ה

 • רשימה של תוצאות הבחינות החיצוניות המשוקללות עם הציון הסופי (לפחות 21 יח"ל)

צד שמאל:​

 • ציון בחינוך גופני (2 יח"ל)

 • ציון במחויבות אישית (1 יח"ל)

 • ציון בחינוך תעבורתי (1 יח"ל)

 • רשימת ציונים של מקצועות אותם סיימתם ללמוד בכיתה י'

נדגיש כי לא ניתן לקבל זכאות לתעודת בגרות ללא ציון חיובי במחוייבות אישית, בחינוך תעבורתי ובחינוך גופני.

טוהר הבחינות

טוהר הבחינות הינו עיקרון המחייב את הנבחן ואת המערכת האחראית על ניהול הבחינות להגינות וליושר, תוך שמירה קפדנית על כללי ההתנהגות והנהלים כפי שהם מפורסמים  בהוראה זו. השמירה על טוהר הבחינות בכלל ועל ניהולן התקין של בחינות הבגרות בפרט היא משימה חינוכית, ערכית ואזרחית בעלת חשיבות עליונה, אשר מחייבת אחריות של הנבחנים ושל צוותי החינוך ודורשת היערכות של המערכת כולה – מטה משרד החינוך, מפקחים, מנהלים ומורים. קיומו של הליך בחינות תקין מבטא ערכים של הגינות ואחריות ומעיד על איכותה המוסרית של החברה הישראלית. הליך כזה הוא תנאי הכרחי להיותן של הבחינות כלי אמין לביטוי כישוריו ורמתו הלימודית של הנבחן וכן לשמירה על שוויוניות בין הנבחנים.

למידע נוסף:

bottom of page