top of page

היבחנות במועד ב'

Student

לוח אירועים ומבחנים בית ספרי

נוהל ההיבחנות במועד ב'

הנוהל מופיע בתקנון בית הספר שפורסם בתחילת השנה, ואומר כך:

 • למועד ב' זכאי לגשת תלמיד שנעדר ממבחן ותלמיד שמעוניין לשפר ציון.

 • כל תלמיד זכאי לגשת לשני מבחני מועד ב' בסמסטר. מבחן אחד בכל מקצוע.

 • ציון מועד ב' יהווה 100% והוא הקובע, גם אם יהיה נמוך מהמועד הראשון.

 • לא יתאפשר מועד ב' במקרים של הערכה חילופית.

הבהרות והסברים

 1. הנוהל מאפשר לתלמידים בחירה רבה יותר, אולם אִתה באה גם אחריות גדולה יותר: הגבלת מספר מועדי ב' מחייבת את התלמידים לרצינות בעת ביצוע מועדי א' והימנעות מדחיית מועדי א' מסיבות שאינן מוצדקות.

 2. קביעת מועד ב' כציון הקובע מאפשרת לתלמידים להצליח ולשפר את הציון, אך מחייבת אותם להתכונן כראוי למועד ב'.

 3. תלמידים שנעדרו משלושה מבחנים ויותר מסיבות מוצדקות ידונו בוועדת חריגים בהשתתפות הרכז הפדגוגי והרכז השכבתי. לצורך כך סיבות מוצדקות הינן: מחלה עם אישור רפואי, השתתפות בפעילויות בית ספריות מאושרות, צו מהצבא, מחנה אימון או תחרות (במקרה של תלמידי ווינגייט). בעיות כגון אלה יש להעלות עד שבוע לפני תחילת מועדי ב'.

 4. מורי בית הספר לא יאפשרו מבחנים במועדים "מיוחדים" שאינם מועדי ב'.

כיצד להירשם למועדי ב'?

 1. טרם ההרשמה, היכנסו למשו"ב ועברו על הציונים שלכם. בחרו את מועדי ב' שלכם בהתאם לציונים ולאור שיקול הדעת שלכם.

 2. מועדי ב' מתקיימים ב"יום ארוך" (שעות 8-9). בדקו בלוח מועדי ב' את היום בו מתקיימת הבחינה בכל אחד מהמקצועות.

 3. הירשמו באופן מקוון למועדי ב'. קישור להרשמה מופיע בדף הראשי של האתר לכל אורך תקופת ההרשמה.

  
דגשים חשובים

 • אין אפשרות לגשת למבחן ללא הרשמה מראש. ההרשמה מחייבת, כיוון שהיא דורשת היערכות של המורים ובית הספר.

 • היעדרות משיעורים ביום ארוך בו ניגשתם למועד ב' תיחשב כמוצדקת. 

 • פרטים על חדרי הבחינה יימסרו לכם, התלמידים, דרך המשו"ב ועל מסכי הפלזמה, באחריות רכז/ת המקצוע.

שימו לב לשעות הבחינה המפורסמות בלוח המבחנים, ופעלו לפי ההנחיות הבאות:

 1. כל תלמידי הכיתה יתחילו את המבחן באותו זמן.

 2. תלמידים שקיבלו אישור ל "הארכת זמן", יישארו בכיתה להמשך הבחינה.

 3. שימו לב! יש בחינות המתחילות בהפסקות. נא היערכו בהתאם והגיעו בזמן לבחינה.

 4. בררו עם המורה המקצועי שאכן אין שינויים לגבי המועדים והזמנים.

 5. תלמידים אשר יש להם התאמות מיוחדות (בע"פ, הכתבה לבוחן ניטרלי וכו') צריכים לתאם עם המורה המקצועי את מימוש ההתאמות.

 
להזכירכם! שמירה על טוהר הבחינות, הוא ערך חשוב בבית הספר.

מועדי המבחנים מופיעים בלוחות האירועים של כל שכבה. לחצו כאן למעבר ללוחות השכבתיים.​

bottom of page