top of page

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

כבכל שנה, נקיים בבית החינוך את טקס יום השואה בו משתתפים תלמידי י"ב חברי המשלחת לפולין. נוסף לטקס, תלמידי ביה"ס יעברו פעילות נוספת הקשורה לזיכרון השואה.

השנה, נקיים את הטקס בקתדרה בהתאם לחלוקה הבאה:

  • שכבת ז' בשעה 8:10

  • שכבת ח' בשעה 9:50

  • שכבת ט' בשעה 9:00

  • שכבת י' 11:00

  • שכבת י"א 11:45

  • שכבת י"ב 12:35

ביום זה התלמידים מתבקשים להגיע בחולצות לבנות.

בשעה 10:00 תישמע צפירה בת שתי דקות לזכר הקורבנות.

bottom of page