top of page

שסעים בחברה הישראלית

יצר: מקס גולדמן

יצר: מקס גולדמן

יצרה: שירה לכיש

יצרה: שירה לכיש

יצרו: שי ויואל

יצרו: שי ויואל

יצר: ניצן כפיר

יצר: ניצן כפיר

יצר: מיכאל נהון

יצר: מיכאל נהון

פוסטרים שימשו מאז ומתמיד ככלי להפצה של דעות ואידאולוגיות שונות.
תלמידי כיתה י"א 4, בהנחייתה של המורה הדר מיץ, בחרה לעסוק בנושא "שסעים בחברה" בעזרת יצירת פוסטרים המדגישים בצורה ויזואלית את הפערים הקיימים בחברה הישראלית. הפוסטרים לעיתים מצחיקים, לעיתים פרובוקטיבים, יוצרים ניגודיות והשוואה בין חלקים שונים בחברה הישראלית וכתוצאה מכך מעלים שאלות כגון "האם היחס שלנו לאחר מאיתנו הוא שוויוני?", "האם אנחנו מקבלים את השונות של אדם אחר?"

 

משמעות המילה "שסע" היא קו-גבול חברתי החוצה חברה ומפריד אותה למחנות שונים שבניהם מתקיים מתח. בחברה הישראלית ישנם מספר שסעים כגון:

  • שסע על רקע לאומי בין הרוב היהודי למיעוט הערבי

  • שסע על רקע דתי בין יהודים דתיים לבין יהודים לא דתיים

  • שסע על רקע עדתי

  • שסע על רקע אידיאולוגי-פוליטי

  • שסע על רקע מעמדי-חברתי-כלכלי בין עשירים לעניים,  משכילים למשכילים פחות,  תושבי המרכז והפריפריה.

השסעים יוצרים קיטוב ומתח בין הקבוצות השונות של החברה הישראלית ופוגעים בלכידות החברתית בישראל.

הפוסטרים הוצגו בבית הספר כחלק מחדר הנצחה ביום הזכרון ליצחק רבין 2016.

bottom of page